Loading...

Prenájom reštaurácia Veselé

Home / Prenájom reštaurácia Veselé

Ponúkame na prenájom podnikateľské priestory v obci Veselé pozostávajúce z budovy a časti príslušného pozemku. V objekte aktuálne pôsobí zabehnutá reštaurácia a predajňa potravín (ponuka nezahŕňa časť objektu využívanú ako predajňa potravín).

Predmetom našej ponuky je:

 • prízemie s prístavbami cca 220 m2
 • pivnica cca 126 m2
 • pozemok pod budovou, pred reštauračnou časťou budovy a v zadnej časti výhradne na prístup zásobovania pre reštauráciu

Ponúkané priestory sú k dispozícii od 1.4.2019. Technologické vybavenie a zariadenie reštaurácie nie je v cene, avšak je možnosť odkúpenia od predošlého nájomcu.

Podmienky prenájmu

 1. Zloženie zábezpeky vo výške trojmesačného nájmu.
 2. Uzatvorenie zmluvy o prenájme a dodržiavanie jej podmienok, o.i.:
  1. priestor bude využívaný výhradne na dohodnutý účel
  2. akékoľvek zásahy a úpravy len so súhlasom prenajímateľa a na náklady nájomcu bez nároku na vlastníctvo týchto zásahov a úpravalebo kompenzáciu za ne, pokiaľ nebude dohodnuté inak
  3. zodpovednosť za stav priestorov, komplet poistenie, BOZP, PO, OŽP, odpady, ochranu v súlade s legislatívou sú na nájomvoci, ričom ak tak v stanovenej lehote neurobí, urobí tak prenajímateľ a nájomca je v takom prípade povinný uhradiť vzniknuté náklady
  4. zmluva zostáva v platnosti aj pri zmene vlastníka objektu
  5. po skončení nájmu nutné vrátiť v pôvodnom stave a upratané
  6. nesmie byť prenajaté tretím osobám, scudzené akékoľvek vybavenie a nie je možné prihlásiť trvalý pobyt
  7. umožniť kedykoľvek kontrolu majiteľovi objektu alebo poverenému správcovi
  8. právo zmeny ceny o infláciu k 31.12. na obdobie od 1.3. – najskôr v roku 2020
  9. meškanie s úhradou, porušenie podmienok nájmu a poškodenia sú dôvodom na okamžitú výpoveď
  10. doba prenájmu 2 roky s automatickým predĺžením vždy o rok, ak niektorá zo strán nevypovie dohodnutým spôsobom s povinnosťou uhradiť 50% zo sumy zostávajúcej do uplynutia výpovednej lehoty v prípade skoršieho ukončenia zmluvy zo strany nájomcu

V prípade záujmu o nehnuteľnosť nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle 0905 439 700 – Ing. Ľubomír Bejdák.